1 2 3 4 5 6 7

Dokumenta

STATUT LOVAČKOG UDRUŽENJA "DRAGAČEVO" GUČA

PRAVILNICI

Poslovnik o radu Skupštine Lovačkog udruženja "Dragačevo" Guča

Pravilnik о unutrаšnjој оrgаnizаciјi Lоvаčkоg udružеnjа „Drаgаčеvо“ Gučа

Pravilnik о disciplinskој i mаtеriјаlnој оdgоvоrnоsti člаnоvа i zаpоslеnih u Lоvаčkоm udružеnju „Drаgаčеvо“ Gučа

Pravilnik o računovodstvu i rаčunоvоdstvеnim pоlitikаmа Lоvаčkоg udružеnjа „Drаgаčеvо“ Gučа

Pravilnik о lоvаčkim оdlikоvаnjimа i priznаnjimа Lоvаčkоg udružеnjа „Drаgаčеvо“ Gučа

 

 

   10 LOVAČKIH ZAPOVESTI

 

  1. Pravi lovac može da bude samo ispravan i pošten čovek.

  2. Pravi lovac, pre svega, mora da bude dobar drug.

  3. Ispunjava sve zakonske propise i ne dozvoljava nikome da lovi bez isprave.

  4. Čuvaj lov i nedozvoljavaj da se lovi u nevreme, greh je ubiti kada je vreme plođenju i kada korisna divljač ima male šanse.

  5. Utamanjuj štetočine, jer se tako najbolje odužuješ zemlji na kojoj loviš i od svoga zadovoljstva činiš opštu korist.

  6. Ne pucaj nikad kad ti pred očima nije čist vidik, da si siguran da nećeš načiniti nesreću.

  7. Neka ti je uvek ispravno oružije i municija, jer svaka nemarnost može da bude kobna i za Tebe i za onog do Tebe.

  8. Pušku nosi oprezno, da ti cev uvek gleda u nebo ili zemlju.

  9. Ne otimaj lov drugome i ne pucaj ispred drugog.

  10. Ne ubij suviše, ubij na mrtvo.