Vesti

ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча

                 Број: 86//2021.

          Датум: 05.08.2021. године

                      Г у ч а

 

 

             На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, број 184/2020 од 02.08.2020. године, и члана 6. Пословника о раду скупштине Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, број 183/2020 од 02,08.2020. године, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча на седници одржаној 27.07.2021. године, донела је

 

ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ Списак чланова скупштине Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча

број 73-1/2021 од 28.06.2021. године, који чини прилог и саставни део ове одлуке.

 

2.    КОНСТАТУЈЕ СЕ да су 21.09.2020. године престали мандати у скупштини удружења Кукић Горана, Капларевић Дејана, Миловановић Милоша и Васиљевић Милана.

           

3.   КОНСТАТУЈЕ СЕ да је мандат у скупштини удружења Вукићевић Рада из Доњег Дубца престао 22.02.2021. године, по сили закона.

 

             4.   ОДБИЈАЈУ СЕ захтеви за опозив чланова скупштине Милутиновић Ивана из Котраже и Пајовић Драшка из Каоне као неосновани и верификација мандата Мечанин Рада из Котраже и Корићанац Владимира из Каоне.

 

            5.   БЕЗ ОДЛУКЕ скупштине, оправданих и писмено образложених разлога, не може се вршити опозив њених чланова, нити вршити избор нових делегата без одлуке председника скупштине о расписивању избора коју мора да потврди скупштина удружења.

 

             6.   ОДБАЦУЈУ СЕ све поднете иницијативе за сазивање ванредне седнице скупштине без ваљаног образложења и разлога, даје пуна подршка у даљем раду председнику удружења и председнику скупштине, те се такве у будуће неће разматрати. 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Скупштини Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, након претходно обављених консултација са двотрећинском већином чланова скупштине, детаљног упознавања са покушајем једне групе да уруши рад легално изабраних органа удружења, а о чему сведочи потписан Протокол о наставку сарадње и функционисању изабраних органа удружења дана 25.07.2021. године (потписало 15 од 21 члана скупштине и 5 чланова других органа), због сезоне бербе малина, купина и других пољопривредних радова, као и годишњих одмора, одржала је седницу 27.07.2021. године на којој су се чланови скупштине појединачно на потпис и телефонски изјаснили о наведеним и другим питањима.

             Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча потврдила је да броји укупно 27 чланова, од којег броја је 21 верификован мандат, те да могу да учествују у раду и пуноважно доносе одлуке, и то: Јоловић Слободан, Ђоковић Душко, Броћић Илија, Стевановић Ацо, Илић Радомир, Давидовић Раде, Марковић Сретен, Ћендић К. Драган, Седларевић Слободан, Ђоковић Александар, Филиповић Александар, Плазинић Братислав, Радовић Бранимир, Пајовић Драшко, Милутиновић Иван, Милић Љубиша, Вукићевић Велимир, Поповић Драган, Костић Зоран и Грујић Радослав (прилог: Списак чланова скупштине).

Скупштина је констатовала да може пуноважно да ради и доноси одлуке ако седници присуствује најмање 14 чланова с тим да за одлуке гласа већина присутних чланова, осим у случајевима за које је Статутом предвиђена већина од укупног броја чланова.

Скупштина је потврдила да су  мандати  4  члана  скупштине из Лучана: Кукић Горана, Капларевић Дејана, Миловановић Милоша и Васиљевић Милана престали 21.09.2020. године доношењем одлуке да се распишу превремени избори као последице формирања посебног Ловачког удружења „Овчар МБ“ Лучани чији су постали оснивачи и чланови, као и због њиховог организованог бојкотовања и одбијања учешћа у раду скупштине.

Мандат Вукићевић Рада из Доњег Дубца је престао по сили закона - није више члан удружења, јер му је због трајног одузимања оружја 22.02.2021. године престало чланство.

Одбијене су иницијативе за опозив чланова скупштине Милутиновић Ивана из Котраже и Пајовић Драшка из Каоне као неосноване, оцењујући да су наведени чланови скупштине активни у раду скупштине и удружења, да се залажу за спровођење програмских циљева удружења из члана 6. Статута, закона, аката и одлука органа ловачке и наше организације, те да су захтеви за њихов опозив мотивисани супротним циљевима, субјективним разлозима политичке природе и личних интереса појединаца који желе да се о удружење окористе. Самим тим, скупштила је одбила верификацију мандата Мечанин Рада и Корићанац Владимира.

Такође, скупштина је заузела став да без одлуке скупштине (коју чине само чланови чији су мандати верификовани) не може се вршити опозив чланова скупштине без образложених и ваљаних разлога прописаних Сатутом и Пословником о раду, нити расписивати избори за избор нових чланова супротно члану 12. став 1. Статута удружења.

Скупштина је осудила лица која својим понашањем и поступцима раде на разбијању удружења, обмањују и манипулишу чланством, сазивају и држе састанке са ловцима мимо знања и договора са легално изабраним органима и законским заступником удружења, и заузела став да их, ако тако наставе да раде, искључи из чланства због грубе повреде одредбе члана 18. став 1. тачка 14. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности.

Скупштина је одбацила поднете иницијативе (без образложења) за сазивање ванредних седница скупштине ради опзива председника скупштине и председника удружења и оценила их као злонамерне, политички и интересно мотивисане и штетне за удружење, истовремено дајући пуну подршку у даљем раду председника скупштине и председника удружења, и заузела став да се у будуће као такве не разматрају а органи удружења наставе са нормалним радом.

Због проглашене пандемије Covid-19, сезоне годишњих одмора и пољопривредних радова, сагласно члану 6. Пословника о раду скупштине, седница је одржана телефонским путем с тим да су чланови скупштине и писмено потврдили наведене одлуке и закључке.

На основу наведеног донете су одлуке и закључци како гласе у диспозитиву.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                          Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча

                                                                            мр Слободан Јоловић, с.р.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU