1 2 3 4 5 6 7

Vesti

ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                 Број:  186/2020.
       Датум: 2.08.2020. године
                       Г у ч а

 

 

              На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној 2.08.2020. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча

 

 

               БИРАЈУ СЕ у Надзорни одбор Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, и то:

 

  1. Радовановић Богдан, за председника,
  2. Мартаћ Реља, за члана, као представник ЛД „Гуча“ Гуча
  3. Јаћимовић Ђорђе, за члана, као представник ЛД „Лучани“ Лучани
  4. Пајовић Павле, за члана, као представник ЛД „Каона“ Каона
  5. Зоћевић Тихомир, за члана, као представник ЛД „Горачићи“ Горачићи
  6. Обренић Томислав, за члана, као представник ЛД „Котража“ Котража, и
  7. Радовић Станко, за члана, као представник ЛД „Вича“ Вича.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 41. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча предвиђено је да Надзорни одбор врши надзор над материјално финансијским пословањем Удружења, врши унутрашњи надзор, прати, надгледа и контролише материјално финансијско пословање Удружења током целе године, као и да периодично подноси извештаје Управном одбору, а Скупштини обавезно на редовној годишњој скупштини Удружења приликом усвајања годишњих извештаја о раду и финансијском пословању Удружења.

Одбор је независан у раду и за свој рад одговара Скупштини.

Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се преносити на друге органе, или запослене у Удружењу.

Истим чланом, прописано је да Надзорни одбор има 7 чланова, председника  и 6 чланова из сваког ЛД по један члан, с тим да се председник Надзорног одбора бира на предлог председника Скупштине Удружења а чланови на предлог ЛД.

За чланове Надзорног одбора, по правилу, се бирају лица која имају стручно образовање финансијске, рачуноводствене и друге одговарајуће струке.

На основу наведеног донета је одлука како гласи.

 

Одлуку доставити:  председнику и члановима Одбора, Председнику Удружења, ловочуварима, објавити на интернет страници Удружења и архиви.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                     Мр Слободан Јоловић    

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU