Vesti

OДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                  Број:  255/2020.
          Датум: 21.09.2020. године
                       Г у ч а

 

              На основу члана 10. и 63. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној дана 21. септембра 2020. године у просторијама Ловачког удружења „Гуча“ у Гучи, донела је

 

О Д Л У К У

о висини чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавеза

и доприноса чланова за остваривање циљева Удружења

 

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком утврђује се висина чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавеза и доприноса чланова за остваривање циљева Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча за ловне године: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 године.

Висина чланарине се утврђује у новцу, а на нематеријалне обавезе у раду.

 

Члан 2.

 

Према члану 50. Статута ЛУ „Драгачево“ Гуча, чланство Удружења сачињавају:

- Редовни чланови,

- Заслужни чланови,

- Старосни чланови,

- Почасни чланови,

- Помажући чланови,

- Чланови приправници и

- Чланови подмлатка.

 

Редовни чланови

Члан 3.

 

Редовни чланови Удружења су чланови који имају положен ловачки испит, благовремено уплаћују  чланарину, измирују материјалне, радне и друге обавезе према Удружењу.

Редовни чланови имају следеће обавезе:

- уплату чланарине у износу од 10.000,00 динара, на годишњем нивоу, и

- 4 радна дана по плану Удружења, на годишњем ниову.

           

Члан 4.

 

Износ чланарине из члана 3. став 2. ове Одлуке може се уплатити у целости, или у пет једнаких месечних рада, до краја 31. маја за сваку текућу годину појединачно, и то:

- прве рате, у износу од 2.000,00 динара, до 31.јануара,

- друге рате, у износу од 2.000,00 динара, до краја фебруара,

- треће рате, у износу од 2.000,00 динара, до 31.марта,

- четврта рата, у износу од 2.000,00 динара, до 30.априла, и

- пете рате, у износу од 2.000,00 динара, до 31.маја.

 

Члан 5.

 

У случају да се не изврши уплата у целости у року наведеном у члану 4. став 1. ове Одлуке (до 31.маја), чланарина се увећава на 15.000,00 динара а обавеза тако увећане чланарине се мора измирити пре почетка лова на ситну дивљач, односно издавања дозволе за лов у наредној години.

Обавезе у раду се извршавају учешћем у изградњи ловнотехничких објеката, у исхрани дивљачи и уклањању предатора и других шеточина из ловишта, а према годишњем програму и плану који доносе органи Удружења.

 

 

Уколико се не изврше обавезе у раду, сваки радни дан се рачуна 2.000,00 динара, а износ не извршених радних обавеза се уплаћује најкасније до почетка лова на ситну дивљач.

 

Заслужни чланови

Члан 6.

 

            Заслужни чланови могу бити појединци који на основу заслуга у ловству у Удружењу одлуком Управног одбора буду проглашени за заслужне чланове на једну или више година.

По проглашењу заслужног члана издаје се уверење о проглашењу.

Заслужни чланови могу бити ослобођени плаћања чланарине и обавеза у раду једино у случају да су новчано помогли Удружење у већем износу и обиму од утврђене обавезе из члана 3. став 2. ове Одлуке у години у којој се врши проглашење и издаје уверење.

 

            Старосни чланови

Члан 7.

 

Старосни чланови постају они чланови који су старији од 65 година. Уколико године старости пуне у тој години, право стичу наредне године.

Старосни чланови плаћају 50 % од утврђеног износа чланарине у члану 3. став 2. ове Одлуке за редовне чланове (без обавезе у раду).

Старији од 75 година плаћају 1.000,00 динара, а ослобођени су свих других обавеза.

 

Почасни чланови

Члан 8.

 

Почасни члан може постати појединац који се истакао у раду на унапређењу и развоју ловства а проглашава га Скупштина у складу са Правилником о проглашењу почасних чланова.

Почасном члану се издаје уверење о проглашењу за почасног члана.

Ловци почасни чланови, у погледу плаћања чланарине и радних обавеза, имају исти третман као заслужни чланови (члан 6. став 3. ове Одлуке).

 

            Помажући чланови

Члан 9.

 

            Статус помажућег члана стиче правно и физичко лице које изрази жељу да помаже у узгоју и заштити дивљачи, унапређењу ловства, изради ловних и ловно техничких објеката и материјалној подршци у извршавању утврђених циљева и задатака Удружења.

Одлуку о проглашењу за помажућег члана Удружења доноси Управни одбор.

Помажући члан није ловац и не плаћа чланарину.

 

Чланови приправници

Члан 10.

 

            Члан Удружења који нема положен ловачки исит има статус члана приправника.

Приправнички стаж траје годину дана и након успешно завршеног приправничког стажа, приправник може полагати ловачки испит.

Чланови приправници плаћају 50 % од утврђеног износа чланарине и обавеза у раду у члану 3. став 2. ове Одлуке за редовне чланове.

 

Чланови подмлатка

Члан 11.

 

            Чланове подмлатка чине љубитељи ловства и природе млађи од 18 (осамнаест) година и ослобођени су свих финансијских и радних обавеза.

 

Остале одредбе

 

Члан 12.

 

Ловци који иду у лов на крупну дивљач (срндаћа и дивље свиње) у обавези су да измире чланарину и све обавезе до почетка ловне сезоне на срндаћа и дивље свиње.

 

Члан 13.

 

Редовни чланови који су изабрани у органе Удружења (Скупштина, председник Удружења, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија) не могу по функцији бити ослобођени утврђених обавеза у члану 3. став 2. ове Одлуке, осим у случају да су новчано помогли Удружење у већем износу и обиму од утврђене обавезе из члана 3. став 2. ове Одлуке.

 

Члан 14.

 

Умање чланарине из члана 3. став 2. ове Одлуке извршиће се у случају одстрела предатора:

- вука и шакала, у износу од 2.000,00 динара, на годишњем нивоу, и

- лисице и куне, у износу од 1.000,00 динара, на годишњем нивоу.

 

Члан 15.

 

Ослобађења од плаћања чланарине на годишњем нивоу могу износити највише до 10 % од укупног броја чланова Удружења, не рачунајући приправнике и чланове ловачког подмлатка.

 

Члан 16.

 

Ослобађање од финансијских обавеза из члана 3. став 2. ове Одлуке, врши председник Удружења посебним решењем, тромесечно, у року од 15 дана од дана доставе предлога.

Председник Удружења решење о ослобађању доноси искључиво на основу приложених доказа уз образложен предлог, који могу поднети председници Ловачких друштава.

У случају да председник Удружења одбије предлог, обавезан је да решењем обавести подносиоца предлога о разлозима, а уколико предлагач сматра да је његов предлог неосновано одбијен може се обратити Скупштини Удружења, чија је одлука коначна.

Негативно решење председника Удружења не одлаже извршење обавеза.

 

Члан 17.

 

Евиденцију о начину и уплати чланарине, издавању ловних карти и дозвола за лов води запослено стручно лице (управник ловишта), на основу упуства председника Удружења.

Евиденцију о извршавању обавеза у раду и одстерелу предатора води стручно лице (управник ловишта), на основу месечних извештаја председника Ловачких друштава, које достављају до 5-тог у месецу за претходни месец, на прописаном обрасцу од стране управника ловишта. Извештаји о раду и одстерелу предатора се не могу достављати ретроактивно.

Секретар Удружења врши непосредан надзор над вођењем наведених евиденција.

 

Члан 18.

 

Средствима од уплате чланарине се располаже у складу са Финансијским планом, који за сваку годину појединачно доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

 

Члан 19.

 

У случају пословања са губитком, Управни одбор, својом одлуком, може кориговати утврђен износ чланарине из члана 3. став 2. ове Олуке у износу до 10 % на годишњем нивоу, почев од ловне сезоне 2021/22 година, а уколико и то повећање није довољно за покриће губитка из претходне године, поднеће образложен предлог Скупштини за повећање чланарине.

 

Члан 20.

 

Обавезује се Управни одбор да на свака три месеца разматра извештај стручне Службе и књиговође о спровођењу ове Одлуке, посебно у делу уплате чланарине, извршавања обавеза у раду и донетим решењима и разлозима за ослобађања од плаћања.

 

Члан 21.

 

Контролу спровођења ове Одлуке вршиће Надзорни одбор Удружења.

 

Члан 22.

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2021. године.

 

Члан 23.

 

Одлуку објавити на званичном сајту Удружења, а председници Ловачких друштава су дужни исту доставити свим члановима Удружења на својој територији.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Слободан Јоловић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU