1 2 3 4 5 6 7

Vesti

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА МОРАВИЧКОГ ЛОВНОГ ОКРУГА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                 Број:  190/2020.
       Датум: 2.08.2020. године
                       Г у ч а

 

 

 

 

              На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној 2.08.2020. године, донела је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА МОРАВИЧКОГ ЛОВНОГ ОКРУГА

 Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча

 

 

              РУЖИЋ РАДОСЛАВ, председник Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, бира се за члана Савета Моравичког ловног округа, по функцији.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 Чланом 19. Статута Ловачког савеза Србије прописано је да Ловни округ чине сва ловачка удружења која газдују ловиштима на подручју једног управног округа, установљеног у складу са законом којим се уређује организација државне управе, те да, између осталог, Ловни округ има Савет који чине председници Ловачких удружења.

 Чланом 20. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча је предвиђено да је председник Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, по функцији, делегат у Ловачком савезу Цнтралне Србије и члан Савета Моравичког ловног округа, а чланом 10. истог Статута да Скупштина доноси одлуку о избору делегата у савезе и асоцијације чији је Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча члан.

 

 

 Одлуку доставити

 

Председнику Удружења, председницима ловачких удружења са подручја   

Моравичког управног округа, Савету Моравичког ловног округа,

 објавити на интернет страници Удружења и архиви.

 

 

 

              

                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                      Мр Слободан Јоловић

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU