1 2 3 4 5 6 7

Vesti

ОДЛУКA О ИЗБОРУ УПРАВНОГ ОДБОРА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                 Број:  191/2020.
       Датум: 2.08.2020. године
                       Г у ч а

 

 

              На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној 2.08.2020. године, донела је

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УПРАВНОГ ОДБОРА

Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча

 

 

               БИРАЈУ СЕ у Управни одбор Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча:

 

  1. Ружић Радослав, председник Удружења и Управног одбора
  2. Радојевић Милан, заменик председника Удружења и Управног одбора
  3. Ивановић Стеван, члан, председник Ловачког друштва „Гуча“ Гуча
  4. Вујовић Миливоје, члан, зам. председника Ловачког друштва „Гуча“ Гуча
  5. Ружић Милан, члан, зам. председника Ловачког друштва „Лучани“ Лучани
  6. Рудинац Божидар, члан, председник Ловачког друштва „Каона“ Каона
  7. Јаковљевић Милутин, члан, председник Лов. друштва „Горачићи“ Горачићи
  8. Јевремчевић Слободан, члан, зам. пред. Лов. друштва „Горачићи“ Горачићи
  9. Мијатовић Милан, члан, председник Ловачког друштва „Котража“ Котража
  10. Караџић Милија, члан, председник Ловачког друштва „Вича“ Вича

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

               Чланом 37. став 1. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча предвиђено је да чланове Управног одбора бира Скупштина, по правилу, из реда председника и заменика председника Ловачких друштава, и то тако да Ловачка друштва са преко сто чланова дају по два а ЛД испод сто чланова и ЛД из којих је изабран председник и заменик председника Удружења по једног члана.

               А ставом 2. истог члана Статута је прописано да члан Управног одбора не може бити истовремено члан и других органа Удружења (Скупштине, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије), па су ловачка друштва у обавези да уместо њих изаберу друге делегате у Скупштину удружења јер им даном избора у Управни одбор, а у случају секретара даном усвајања новог Статута, престаје статус делегата Скупштине.

               Управни одбор има обавезе и одговорност у раду Удружења прописане чланом 35. до 40. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча.

   Управни одбор је одговоран Скупштини за свој рад, извршавање одлука, закључака и других аката Скупштине, за пословање Удружења и рад Стручне службе.

               На основу наведеног донета је одлука како гласи.

 

   Одлуку доставити:  председнику и члановима Управног одбора, секретару, ловочуварима, објавити на интернет страници Удружења и архиви.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                     Мр Слободан Јоловић    

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU