1 2 3 4 5 6 7

Vesti

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                 Број:  258/2020.
       Датум: 21.09.2020. године
                       Г у ч а

 

 

               На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној 21.09.2020. године у Гучи, донела је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА

 (Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча)

 

 

 

               БИРА СЕ за заменика председника Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча МИЛУТИН ЈАКОВЉЕВИЋ, председник ЛД „Горачићи“ из Горачића.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

               Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на захтев председника Удружења број 241/2020 од 16.09.2020. године  разрешила је Милана Радојевића са места заменика председника Удружења на седници одржаној 21.09.2020. године.

 

               Како је чланом 31. став 1. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча прописано да се избор заменика председника Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча врши на предлог председника Удружења, Скупштина је истовремено са доношењем одлуке о разрешењу Милана Радојевића донела одлуку и о избору новог заменика на основу предлога председника Удружења број 247/2020 од 18.09.2020. године.

 

               Милутин Јаковљевић је члан Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и дугогодишњи председник Ловачког друштва „Горачићи“ из Горачића.

 

               Заменик председника у одсуству председника Удружења обавља послове који су Законом о удружењима, Статутом и другим актима прописани за председника Удружења.

 

   На основу наведеног донета је одлука како гласи.

 

Одлуку доставити

 

     - именованом,

   - објавити на интернет страници Удружења, и

   - архиви.

 

              

 

                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                              Мр Слободан Јоловић

 

 





<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU