Vesti

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ САСТАВА ОРГАНА УДРУЖЕЊА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
Број: 31/2022
Датум: 29.05.2022. године
Г у ч а

 

 

На основу члана 10. Статута Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној 29.05.2022. године у Горачићима, једногласно донела је

 

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ САСТАВА ОРГАНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком потврђује се састав изабраних органа удружења до краја мандата актуелног сазива скупштине ради усаглашавања са Статутом и унутрашњом организацијом након статусних промена насталих укидањем ЛД „Лучани“ Лучани у саставу ЛУ „Драгачево“ Гуча.

 

Члан 2.

СКУПШТИНА – 21 члан

 

Ловачко друштво „Гуча“ Гуча

Јоловић Слободан, председник

Ђоковић Душко

Броћић Илија

Стевановић Ацо

Илић Радомир

Давидовић Раде

 

Ловачко друштво „Горачићи“ Горачићи

Марковић Сретен, замник

Ћендић К. Драган

Седларевић Слободан

Ђоковић Александар

Филиповић Александар

Плазинић Братислав

 

Ловачко друштво „Каона“ Каона

Радовић Бранимир

Пајовић Драшко

Кнежевић Владимир

Милић Љубиша

Вукићевић Велимир

Поповић Драган

 

Ловачка секција „Котража“ Котража

Милутиновић Иван

Костић Зоран

Ловачка подружница „Вича“ Вича

Грујић Радослав

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Ружић Радослав, ЛД „Каона“ Каона

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА
Јаковљевић Милутин, ЛД „Горачићи“ Горачићи

 

УПРАВНИ ОДБОР – 7 чланова

Ружућ Радослав, председник (по функцији)

Јаковљевић Милутин, заменик председника (по финкцији)

Ивановић Стеван, председник ЛД „Гуча“ Гуча

Главоњић Милан, зам. председника ЛД „Гуча“ Гуча

Рудинац Божидар, председник ЛД „Каона“ Каона

Јевремчевић Слободан, зам. пред. ЛД „Горачићи“ Горачићи и

Председник ЛС „Котража“ Котража

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Радовановић Богдан, председник, из ЛС „Котража“ Котража

Радовић Станко, заменик, из ЛП „Вича“ Вича

Мартаћ Реља, члан из ЛД „Гуча“ Гуча

Пајовић Павле, члан из ЛД „Каона“ Каона

Зоћевић Тихомир, члан из ЛД „Горачићи“ Горачићи

 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

Ђоко Чакаревић, председник, из ЛД „Гуча“ Гуча

Стојановић Љубодраг, заменик, из ЛД „Каона“ Каона

Вуловић Дејан, члан из ЛД „Горачићи“ Горачићи

Миљић Милорад, члан из ЛС „Котража“ Котража

Николић Александар, члан из ЛП „Вича“ Вича.

 

Члан 3.

Скупштина констатује да је због престанка чланства у Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча престао мандат 6 (шест) чланова Скупштине са подручја ловног ревира Лучани (Ловачког друштва „Лучани“ из Лучана) који су постали чланови новооснованог Ловачког удружења „Лучани“ из Лучана сагласно члану 16. Уговора о коришћењу непокретности и сарадњи (број 100/2021 од 25.11.2021. године) и члана 8. и 18. Уговра о сарадњи (број 15/2022 од 15.03.2022. године), закљученог између ловачких удружења „Драгачево“ Гуча и „Лучани“ Лучани.

 

Члан 4.

Управни одбор ће изменити и потврдити састав својих сталних комисија и радних тела, у складу са чланом 40. и роковима утврђеним чланом 79. Статута.

 

Члан 4.

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављивања на званичном сајту удружења.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Слободан Јоловић

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU