Vesti

ОДЛУКA О ПРОДАЈИ И КУПОВИНИ ЛОВАЧКОГ ДОМА У ГУЧИ

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                  Број:  256/2020.
          Датум: 21.09.2020. године
                       Г у ч а

 

               На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и предлога Ловачког друштва “Гуча“ Гуча, од 09.09.2020. године, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној дана 21. септембра 2020. године у просторијама Ловачког удружења „Гуча“ у Гучи, је једногласно донела

 

О Д Л У К У

О ПРОДАЈИ И КУПОВИНИ ЛОВАЧКОГ ДОМА У ГУЧИ

 

  1. ПРОДАЈЕ СЕ Ловачки дом у Гучи са припадајућим земљиштем, у у лици Кнеза

Милоша бб., за износ средстава који ће бити довољан за куповину објекта и земљишта за исте намене, под 2. ове Одлуке.                                             

                    Средстава остварена продајом наведеног објекта и земљишта биће уплаћена на посебан наменски рачун Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и не могу се користити у друге сврхе, осим за куповину објекта и земљишта за потребе новог Ловачког дома.

 

  1. КУПУЈЕ СЕ објекат старе „Занатске задруге“ са шест (6) ари земљишта у Гучи, у улици Републике бб., за потребе Ловачког дома у Гучи.

 

  1. За спровођење поступка, процедураипословау вези са проценом вредности и

услова купопродаје, као и потврђивање предлога уговора, именује се Комисија у саставу:

 

  1. Ружић Радослав, председник
  2. Ивановић Стеван, члан
  3. Вујовић Миливоје, члан
  4. Ђоковић Душко, члан и
  5. Броћић Иван, члан

 

  1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ружић Радослав,председник Ловачког удружења „Драгачево“

Гуча, да закључи и потпише купопродајне уговоре под 1. и 2 ове Одлуке.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

               Ловачко друштво „Гуча“ из Гуче обратило се Скупштини Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, као надлежном органу, са предлогом да се разреше сви наслеђени проблеми из претходног периода у вези са стањем и коришћењем објекта и земљишта уз објекат Ловачког дома у Гучи, у ул. Кнеза Милоша бб., као и међусобних обавеза и потраживања са закупцем, и тим новцем купи објекат бивше „Занатске задруге“ са шест ари замљишта у улици Републике бб. у Гучи, а који тренутно користи Ловачко удружење „Драгачево“ и Ловачко друштво „Гуча“ из Гуче, са подацима како је описано у диспозитиву ове Одлуке.

 

               Обзиром да постоји оправдана потреба да се ближе сагледају услови „размене“ наведених објеката и земљишта, као и да постоје нерашчишћени односи између закуподавца и закупца у погледу обавеза и потраживања, Скупштина је именовала комисију под 3. ове Одлуке како би обезбедила спровођење наведене Одлуке.

 

               Скупштина је оценила да је овај предлог оправдан и прихватљив, али да се средствима добијеним продајом постојећег објекта и земљишта има купити објекат на наведеној локацији.

 

               На основу наведеног, донета је Одлука како гласи.

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                 Мр Слободан Јоловић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU