Vesti

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У ЛОВАЧКОЈ СЕКЦИЈИ „КОТРАЖА“ ИЗ КОТРАЖЕ

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
Број: 33/2022.
Датум: 29.05.2022. године
Г у ч а

 

На основу члана 37. став 5. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, број 28/2022 од 29.05.2022. године, и члана 17. Правилника о унутрашњој организацији Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, број 29/2022 од 29.05.2022. године, председник Скупштине доноси

 

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У ЛОВАЧКОЈ СЕКЦИЈИ „КОТРАЖА“ ИЗ КОТРАЖЕ

 

Расписују се избори за председника Ловачке секције „Котража“ из Котраже и кандидата (по функцији) за члана Управног одбора Ловачког удужења „Драгачево“ Гуча.

 

Рок за спровођење избора је 30 (тридесет) дана од дана расписивања избора.

 

До избора новог члана Управног одбора седницама ће присуствовати заменик председника Ловачке секције „Котража“ из Котраже, без права гласа.

 

О б р а з л о ж е њ е

Мијатовић Милан је поднео неопозиву оставку на функцију председника Ловачког друштва „Котража“ из Котраже (сада секције) и члана Управног одбора Ловачког удружења „Драгачево“ из Гуче, а све сагласно члану 37. став 1. Статута „Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча.

Скупштина удружења, на седници одржаној 29.05.2022. године у Горачићима, а након претходно обављених консултација са Мијатовићем, је констатовала оставку.

Члан 35. Статута прописује да је Управни одбор одговоран Скупштини удружења за свој рад, извршавање одлука, закључака и других аката Скупштине, за финасијско пословање и рад удружења и службе удружења, као и да чланови Управног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују удружењу ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.

Чланом 36. Статута је прописано да Управни одбор броји 7 чланова, као и да чланове Управног одбора бира Скупштина из реда председника и заменика председника ловачких друштава и председника ловачке секције, с тим да ловачка друштва из којих је изабран председник и заменик председника удружења (који су по функцији председник и заменик председника Управног одбора) дају по једног члана Управног одбора. Избор се врши јавним гласањем, појединачно, а у случају да кандидат не добије потребну већину чланова Скупштине збор ловачког друштва односно секције је дужан да у року од 30 (тридесет) наредних дана понови изборе и предложи новог кандидата.

Сагласно наведеном, потребно је да за председника секције и кандидата за члана Управног одбора Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча збор ловаца Ловачке секције „Котража“ изабере лице које има најмање 5 (пет) узастопних година чланства у удружењу, које није дисциплински кажњавано или учествовало у урушавању угледа удружења и које извршава све прописане обавезе и поштује акта и одлуке органа удружења.

 

У противном, Скупштина неће извршити његов избор за члана Управног одбора удружења а председник Скупштине ће поновити изборе.

 

Чланом 37. став 4. Статута је прописано да је збор ловаца ловачке секције дужан изабрати другог председника у року од 30 (тридесет) дана од дана расписивања избора који би, по функцији, био и кандидат за новог члана Управног одбора.

 

А ставом 5. члана 37. Статута да одлуку о расписивању избора доноси председник Скупштине, с тим да до избора новог члана Управног одбора седницама присуствује заменик члана којем је престао мандат, без права гласа.

 

На основу наведеног донета је одлука како гласи у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Слободан Јоловић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU