Vesti

OДЛУКА О СМЕНИ МИЛАНА РАДОЈЕВИЋА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
              
    Број:  257/2020.
          Датум: 21.09.2020. године
                        Г у ч а

 

 

               На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, а на образложен захтев  председника Удружења, број 241/2020 од 16.09.2020. године, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној дана 21.09.2020. године у Гучи,  једногласно донела је  

 

О Д Л У К У

 

                1. РАЗРЕШАВА СЕ Милан Радојевић, из Лучана, функције заменика председника Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и члана Управног одбора.

                  Даном доношења ове Одлуке Милану Радојевићу престаје чланство у Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча,  због чега  је у обавези  да  врати годишњу  ловну карту бр. 018126 за ловну годину 2020/2021 у року од три дана. У противном, она постаје неважећа даном доношења ове Одлуке.           

                    Милану Радојевићу забрањује се лов у наредних пет година у ловишту којим газдује Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча.

 

              2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ председник Удружења  и  Управни одбор да  изврше  примопредају Ловачког дома у Лучанима, других објеката и опреме, материјалних и финансијских средстава у власништву Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и до избора нових органа Ловачког друштва „Лучани“ Лучани привремено задужи запослене у Служби удружења.

                    Председник Удружења се обавезује да разреши и питање незаконитог коришћења ресторана Ловачког дома у Лучанима од стране предузећа „Хидрокомерц“ Лучани.

 

              3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Скупштине да кад се за то створе услови распише ванредне изборе у делу Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча – Ловачком друштву „Лучани“ Лучани.

 

        О б р а з л о ж е њ е

 

              Председник Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча поднео је образложен захтев Скупштини Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, број 241/2020 од 16.09.2020. године, којим тражи да Скупштина на својој првој седници разреши Милана Радојевића функције заменика председника Удружења и заменика председника и члана Управног одбора Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, као и констатује престанак његовог чланства у Удружењу, због, како је навео, непоштовања и злоупотребе акта и одлука органа Удружења, грубог кршења законских прописа, подбуњивања чланова Удружења и чланова органа и тела при доношењу одлука или решења у Удружењу, па је тако, без његовог знања и обавештења, и обавештења органа Удружења, подбунио један број чланова Удружења са подручја Ловачког друштва „Лучани“ Лучани, и на истој адреси - адреси Ловачког дома у Лучанима, у власништву Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, регистровао ново Ловачко удружење „Овчар МБ“ Лучани.

              Председник Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча у свом захтеву наводи да је провером утврдио да је дана 14.09.2020. године, на званичном сајту Агенције за привредне регистре, објављено Решење о регистрацији Ловачког удружења „Овчар МБ“ Лучани, Матични број: 28307756, ПИБ: 112136454, датум оснивања: 04.09.2020. године, време: неограничено, са седиштем и адреси Ловачког дома Лучани у власништву Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, који користи Ловачко друштво „Лучани“ из Лучана – ул. Драгише Мишовића бб., Лучани (варошица), а да је као заступник неведен Милан Радојевић, из Лучана, ЈМБГ: 2811966783716.

              Као доказ приложио је Решење АПР-а, БУ 6839/2020 од 14.09.2020. године.

              Такође, наводи да му је све то Милан Радојевић потврдио тек када га као свога заменика позвао дана 16.09.2020. године на консултације, припрему и заказивање седнице Управног одбора.

              Пошто је неспорна и доказана чињеница де је Радојевић иницијатор формирања новог удружења, да је подносилац регистрационе пријаве у којој је себе прогласио председником, то је донета одлука да му престане и чланство у Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча, да врати годишњу ловну карту бр. 018126 за ловну годину 2020/2021 у року од три дана од дана доношења ове Одлуке, а уколико то не учини да она постаје неважећа, односно ништавна (као да није ни издата).

              Због бројних неправилности у обављању функције председника Ловачког друштва „Лучани“ из Лучана и понашања које је супротно Закону о удружењима, Статуту и другим актима и одлукама органа Удружења, а посебно наношења штете Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча, Скупштина је одлучила да му се у наредних пет година забрани лов у ловишту којим газдује Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, што значи да му овлашћено лице Удружења не сме издати дозволу за лов.

              Како председници Ловачких друштава су одговорна лица за имовину Удружења на територији Ловачких друштава, председник Удружења и Управни одбор, у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, су дужни да у најкраћем року раздуже Радојевића са Ловачким домом у Лучанима и другом имовином и опремом у власништву Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и привремено задуже запослене у Служби удружења, а поново ставе на располагање и коришћење Ловачком друштву „Лучани“ из Лучана након спроведених ванредних избора и избора новог председника и органа овог Ловачког друштва.

              Како Ловачка друштва, као део Удружења, немају статус правног лица, већ представљају облик унутрашње организације Удружења - члан 7. став 3. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закони) и члан 7. став 2. Статута Удружења, то су у раду и понашању Радојевића уочене бројне неправилности и злоупотребе и у делу коришћења имовине (ресторана Дома) и финансијских средстава, па је неопходно да се изврши и комплетна контрола финснсијског пословања преко незаконито отвореног рачуна Ловачког друштва „Лучани“ Лучани и утврди евентуална његова материјална одговорност. Надзорни одбор, а по потреби и надлежни државни органи, треба да контролом обухвате цео период његовог пословања.

              Председеник Удружења је дужан да одмах раскине уговор о закупу ресторана Ловачког дома у Лучанима незаконито закључен између председника Ловачког друштва „Лучани“ Лучани и овлашћеног лица Предузећа „Хидрокомерц“ Лучани и са истим лицем закључи нови уговор између „Хидрокомерца“ и Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, као власником имовине.

              Искључењем из чланства Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча Милану Радојевићу аутоматски престаје и функција председника Ловачког друштва „Лучани“ Лучани па је потребно да председник Скупштине удружења распише изборе (а председник Удружења сазове Збор ловаца) ради избора новог председника и органа у Ловачком друштву „Лучани“ Лучани, у саставу ЛУ „Драгачево“ Гуча, чим се за то створе услови, а најкасније до краја ловне године 2020/2021.

              Ловци који су преузели ловне карте за ловну 2020/2021 годину могу наставити лов, с тим да уплату чланарине морају измирити у целости на рачун Удружења до почетка ловне сезоне.

              Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча наставља нормално са својим радом, покрива целу територију добијеног ловишта (45.435 ха), са свих својих шест ЛД (Гуча, Каона, Лучани, Горачићи, Котража и Вича), која немају статус правног лица и представљају облик унутрашње организације.

                Скупштина је обавезала председника Удружења да одмах покрене поступак за поништај Решења о регистрацији Ловачког удружења „Овчар МБ“ Лучани БУ 6839/2020 од 14.09.2020. године  на адреси имовине Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, коју користи Ловачко друштво „Лучани“ Лучани, да обавести органе Ловачког савеза Централне и Ловачког савеза Србије, надлежна министарства и ЈП „Србија шуме“ да Ловачко удружење „Драгчево“ Гуча наставља да користи додељено ловиште на целој својој територији и да се противи додели свог ловишта новоформираном удружењу, као и да  против чланова који су са Радојевићем подбуњивали, дезинформисали ловце и нанели штету угледу и раду Удружења покрене дисциплински поступак.

              Како је Милан Радојевић подбуњивач, иницијатор, подносилац регистрационе пријаве и заступник новооснованог Ловачког удружења „Овчар МБ“ Лучани, Скупштина је оценила да је захтев председника Удружења оправдан, да је у складу са Статутом и другим актима Удружења, те усвојеним програмским смерницама деловања и рада Удружења, па је исти усвојила а председника Удружења обавезала да ову Одлуку спроведе до краја, укључујући и стабилизацију унутрашњих прилика и очување Ловачког друштва „Лучани“ у саставу Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча.

              Скупштина је једногласно усвојила записник и потврдила све донете одлуке и акта са седнице од 02.08.2020. године (Статут, Пословник и одлуке о избору органа Удружења).

              Ову Одлуку објавити на званичном сајту Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча.

                На основу наведеног, донета је Одлука како гласи.

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                     Мр Слободан Јоловић

 

Доставити:

 

Милану Радојевићу, председнику Удружења, Управном одбору, Надзорном одбору, Дисциплинској комисији, секретару Удружења, управнику ловишта, ловочувару, ловцима у ЛД „Лучани“ Лучани,

објавити на званичном сајту Удружења и архиви.

       

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU