Vesti

Одлука о висини чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавеза и доприноса чланова за остваривање циљева удружења

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
Број: 32/2022
Датум: 29.05.2022. године
Г у ч а

 

На основу члана 10. став 4. алинеа 9. и 63. Статута Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној дана 29.05.2022. године у Горачићима, једногласно је донела

 

О Д Л У К У

о висини чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавеза
и доприноса чланова за остваривање циљева удружења

 

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се висина чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавеза и доприноса чланова за остваривање циљева Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча за 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 и наредне ловне године.

Висина чланарине се утврђује у новцу, а на нематеријалне обавезе у раду.

 

Члан 2.

Према члану 50. Статута ЛУ „Драгачево“ Гуча, чланство удружења сачињавају:

- Редовни чланови,

- Заслужни чланови,

- Старосни чланови,

- Почасни чланови,

- Помажући чланови,

- Чланови приправници и

- Чланови подмлатка.

 

Редовни чланови

Члан 3.

Редовни чланови удружења су чланови који имају положен ловачки испит, који су уплатили чланарину у претходној ловној годин и измирили радне и друге обавезе према удружењу.

Чланови удружења са пребивалиштем на територији општине Лучани имају следеће обавезе:

- уплату чланарине у износу од 100 еура у динарској противвредности на годишњем нивоу, и

- 4 радна дана по плану удружења на годишњем ниову.

Чланови са сталним местом пребивалишта ван територије ловишта којим газдује удружење плаћају чланарину увећану за 50 % (150 еура) без радних обавеза, с тим што, на њихов захтев, могу плаћати чланарину и извршавати обавезе у раду као и чланови са местом пребивалишта на територији ловишта удружења.

Чланови удружења који нису уплатили чланарину у претходној години (који су имали прекид или први пут подносе захтев за чланство, а имали су раније издату ловну карту у Републици Србији) плаћају чланарину у висини двоструког износа утврђеног у ставу 2. и 3. овог члана.

Чланови који први пут (постају ловци) имају обавезе прописане ставом 2. и 3. овог члана.

 

Члан 4.

Износ чланарине из члана 3. ове Одлуке може се уплатити у целости или у месечним ратама, почев од 1. јануара а најксније до краја 31. маја за сваку текућу годину појединачно.

У случају да се не изврши уплата прописане чланарине у целости до 31. маја, чланарина се увећава за 30 %, а обавеза тако увећане чланарине се морају измирити пре почетка лова на ситну дивљач, односно издавања дозволе за лов за наредну ловну годину.

Члан 5.

Обавезе у раду се извршавају учешћем у изградњи ловнотехничких објеката, исхрани дивљачи и уклањању предатора и других шеточина из ловишта према програму и плану који доносе органи удружења.

Уколико се не изврше обавезе у раду, сваки дан се рачуна по 20 еура а средства уплаћују на посебне наменске рачуне удружења и распоређују ловачким друштвима и ловачким секцијама (сходно члану 64. Статута) за њихове потребе у складу са годишњим финансијским планом.

Заслужни чланови

Члан 6.

Заслужни чланови могу бити појединци који на основу заслуга у ловству у удружењу одлуком Управног одбора буду проглашени за заслужне чланове на једну или више година.

Управни одбор може донети и одлуку о ослобађању највише до 50% обавеза из члана 3. ове Одлуке заслужним члановима за једну ловну годину.

По проглашењу заслужног члана председник Управног одбора обавезно издаје уверење.

 

Старосни чланови

Члан 7.

Старосни чланови постају они чланови који су старији од 65 година (уколико године старости пуне у тој години, право стичу наредне године).

Старосни чланови из претходног става ослобођени су свих обавеза, осим из члана 12. ове Одлуке.

Старији од 75 година ослобођени су свих обавеза.

 

Почасни чланови

Члан 8.

Почасни члан може постати појединац који се истакао у раду на унапређењу и развоју ловства а проглашава га Скупштина у складу са Правилником о проглашењу почасних чланова.

Ловци почасни чланови ослобођени су свих обавеза, осим из члана 12. ове Одлуке.

 

Помажући чланови

Члан 9.

Статус помажућег члана стиче правно и физичко лице које изрази жељу да помаже у узгоју и заштити дивљачи, унапређењу ловства, изради ловних и ловно техничких објеката и материјалној подршци у извршавању утврђених циљева и задатака удружења.

Помажући члан није ловац и не плаћа чланарину.

 

Чланови приправници

Члан 10.

Члан удружења који нема положен ловачки испит има статус члана приправника.

Приправнички стаж траје годину дана и након успешно завршеног приправничког стажа приправник може полагати ловачки испит.

Чланови приправници имају 50 % прописаних обавеза у члану 3. ове Одлуке.

 

Чланови подмлатка

Члан 11.

Чланове подмлатка чине љубитељи ловства и природе млађи од 18 (осамнаест) година и ослобођени су свих финансијских и радних обавеза.

 

Посебно плаћање накнада

Члан 12.

Посебну накнаду у висини од 30 еура за ловну карту и друге трошкове рада удружења по основу њиховог чланства (члански допринос, тексе, осигурање, стручна служба и сл.) на прописани рачун удружења плаћа сваки члан који је по било ком основу ослобођен чланарине, осим старији од 75 година.

Посебна накнада из става 1. овог члана за остале чланове који плаћају чланарину у пуном, или у износу од 50 % од утврђене чланарине у члану 3. ове Одлуке, садржана је у чланарини и не плаћа се посебно.

 

Остале одредбе

 

Члан 13.

Ловци који иду у лов на крупну дивљач (срндаћа и дивље свиње) у обавези су да измире чланарину и све обавезе до почетка ловне сезоне на срндаћа и дивље свиње.

 

Члан 14.

Чланови који су изабрани у органе удружења (Скупштина, Председник удружења, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија) не могу по функцији бити ослобођени утврђених обавеза у члану 3. ове Одлуке, осим у случајевима прописаним за све чланове удружења.

 

Члан 15.

Умање чланарине из члана 3. став 2. и 3. ове Одлуке извршиће се у случају одстрела предатора:

- вука и шакала (без обзира на број), у износу од 2.000,00 динара на годишњем нивоу, и

- лисице и куне (без обзира на број), у износу од 1.000,00 динара на годишњем нивоу.

Члан 16.

Управни одбор поједине чланове, на њихов захтев, може ослободити плаћања дела чланарине (највише до 50% у једној години) и обавеза у раду због лошег здравственог стања или инвалидности, што се доказује одговарајућом медицинском документацијом.

 

Члан 17.

Евиденцију о начину и уплати чланарине, издавању ловних карти и дозвола за лов води запослено стручно лице (управник ловишта или ловочувар), на основу смерница и упуства председника удружења.

Евиденцију о извршавању обавеза у раду и одстерелу предатора води стручна служба (управник ловишта или ловочувар), на основу месечних извештаја председника ловачких друштава и ловачких секција, који се достављају до 5-тог у месецу за претходни месец, на прописаном обрасцу.

Извештаји о раду и одстерелу предатора се не могу достављати ретроактивно.

Председник удружења врши непосредан надзор над вођењем наведених евиденција.

 

Члан 18.

Средствима од уплате чланарине се располаже у складу са финансијским планом, који за сваку годину појединачно доноси Скупштина на предлог Управног одбора удружења.

У складу са Годишњим финансијским планом, Управно одбор доноси динамички план наплате чланарине разврстан по месецима и унутрашњим организационим деловима удружења сразмерно броју чланова (друштво, секција, подружница), за чије спровођење су одговорни чланови Управног одбора односно председници друштава, секције и подружница.

 

Члан 19.

Одлуку о наплати не извршених обавеза у раду у претходној ловној години (члан 3. став 2. алинеа 2. и члан 5. став 2. ове Одлуке) доноси Управни одбор на предлог председника Извршног одбора ловачког друштва и ловачке секције који председници друштава/секција достављају у писаној форми најкасније у року од 30 (тридесет) дана по завршетку претходне ловне године.

Средства из претходног става распоређују се на посебне наменске рачуне и користе за посебне потрабе ловачких друштава и секција у складу са предлогом њихових Извршних одбора.

 

Члан 20.

Управни одбор ће за сваку ловну годину исказане износе чланарине и посебних накнада у еурима претворити у динарске, са дозвољеним заокруживањем највише до 3% (нпр. 1,00 еура = 117,57, на 120,00 динара, односно динарски износ чланарине од 100,00 еура на 12.000,00 динара).

 

Члан 21.

Обавезује се Управни одбор да на свака три месеца разматра извештај Стручне службе, књиговође и председника друштава и секција о спровођењу ове Одлуке, посебно у делу уплате чланарине, извршавања обавеза у раду и донетим решењима и разлозима за ослобађања од плаћања и рада.

 

Члан 22.

За примену ове Одлуке утврђује се индивидуална одговорност председника и чланова Управног одбора удружења, односно председеника ловачких друштава и ловачких секција.

 

Члан 23.

Контролу спровођења ове Одлуке вршиће Надзорни одбор удружења.

 

Члан 24.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Члан 25.

Одлуку објавити на званичном сајту удружења, а председници ловачких друштава и ловачких секција су дужни исту доставити свим члановима удружења на својој територији.

 

Члан 26.

Доношењем ове престаје да важи Одлука о висини чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавезаи доприноса чланова за остваривање циљева удружења, број 255/2020 од 21.09.2020. године.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Слободан Јоловић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU