Vesti

ПОНИШТЕНИ ИЗБОРИ У ЛУЧАНИМА

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча

                 Број: 85//2021.

          Датум: 05.08.2021. године

                      Г у ч а

 

 

 

             На основу члана 10. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча на седници одржаној 27.07.2021. године, донела је

 

О Д Л У К У

 

            ПОНИШТАВА СЕ Одлука о расписивању избора  у  Ловачком друштву „Лучани“ Лучани,  број 06/2021 од 15.02.2021. године.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Скупштини Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча председник и секретар удружења (као лица задужена за спровођење избора) поднели су захтев број 711-1/2021 од 17.06.2021. године за поништавање избора, односно стављање ван снаге Одлуке о расписивању ванредних избора у Ловачком друштву „Лучани“ Лучани број 06/2021 од 15.02.2021. године.

У поднетом захтеву су навели следеће:

„Председник скупштине Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча је донео Одлуку о расписивању избора у Ловачком друштву „Лучани“ Лучани (број 6/2021 од 15.02.2021. године) руководећи се овлашћењем из тачке 3. Одлуке скупштине удружења (број 257/2020 од 21.09.2021. године) која гласи: „Овлашћује се председник скупштине да кад се за то створе услови распише ванредне изборе у делу Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча – Ловачком друштву „Лучани“ Лучани“, чиме је поступио супротно члану 12. став 1. Статута удружења.

А чланом 12. став 1. Статута Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча је прописано да изборе за делегате скупштине расписује председник скупштине одлуком о расписивању избора коју мора да потврди скупштина удружења, што у конкретном случају није испоштовано.

Поред ових процедуралних пропуста, постоје и друге повреде самог изборног поступка као последице лоше процене тренутка за расписивање избора, јер је наведеном одлуком скупштине изричито наведено „кад се за то створе услови“, што овде није био случај јер:

  1. није било могуће утврдити тачанброј чланова удружења у ЛД „Лучани“ који

представља основ за утврђивање броја делегата (погрешно је узет број чланова који је фигурирао пре формирања новог Ловачког удружења „Овчар МБ“ Лучани чији су главни актери и оснивачи чланови са територије овог друштва), па је требало сачекати наредну ловну сезону како би се тачно утврдио број чланова који жели остати у Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча и поштовати акта и одлуке органа овог удружења,

2) није испољена кооперативност у току избора и није испоштован рок за спровођење избора и достављање извештаја скупштини удружења (о чему смо известили председника скупштине, а он покушао да интервенише код вршиоца функције председника друштва, који му се није јављао на телефонске позиве),

3) предложени кандидати немају чисте биографије (један је био предложен супротно Статуту па после истека рока за спровођење избора замењен, предложен је кандидат којем је одузето оружје па након истека рока за спровођење избора замењен својим сином коме је већ одузет мандат због бојкотовања рада скупштине и активног учешћа у формирању новог удружења „Овчар МБ“ Лучани, а трећи се сумњичи за криволов), и

4) предложени кандидати за чланове скупштине (и пре верификације њихових мандата) су учествовали у подривању рада органа удружења, подбуњивању и обмањивању чланства, чиме су показали да им није намера да раде у интересу остваривања циљева удружења.

     

Како одлуку о расписивању избора није потврдила скупштина удружења, сматрамо да исту треба поништити, односно ставити ван снаге а изборе расписати кад се за то створе услови“.

 

            Ценећи основаност навода из поднетог захтева, а након обављених консултација, скупштина је донела одлуку како гласи у диспозитиву.

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                      Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча

                                                                                                  мр Слободан Јоловић, с.р.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU